Our Team

Samson Sudhakar P

Samson Sudhakar P

Founder & CEO
Adiyya T

Adiyya T

Technical Manager
Prabhakar K

Prabhakar K

Sr. Developer
Srikanth A

Srikanth A

R & D Technical Member
Rajesh Karvana

Rajesh Karvana

BDM & OM
John Peter

John Peter

Sr. Developer